pomoc@sostanvaldsko.cz administrace

Domov důchodců Velké Hamry

Velké Hamry 600

Velké Hamry 468 45

Domovy se zvláštním režimem

Domov důchodců Velké Hamry

Zobrazit

ddvhamry@volny.cz http://www.dd-velkehamry.cz

Domovy pro seniory

Domov důchodců Velké Hamry

Zobrazit

ddvhamry@volny.cz http://www.dd-velkehamry.cz