pomoc@sostanvaldsko.cz administrace

 Informace o zpracování osobních údajů

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ na www.sosTanvaldsko.czSprávce osobních údajů
Název: MIKROREGION TANVALDSKA IČO: 70852871 Sídlo: Palackého 359, 468 41  Tanvald
Pověřená osoba správceMgr. Marek Hotovec předseda 
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: registrace poskytovatele služby v informačním systému sociální platformy, zveřejňování kontaktních údajů registrující osoby v rámci nabídky služeb, které registrující osoba zadává v katalogu služeb na www.sosTanvaldsko.cz (nabídka služby, informování o službě), poskytování kontaktních informací k registrované službě veřejnosti (na základě dotazu / při podpoře výběru služby k řešení životní situace), možnosti kontaktovat registrující osobu administrátorem informačního systému sociální platformy.
Právní základ zpracování osobních údajůRegistrující osoba vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely zpracování. 
Rozsah zpracovávaných osobních údajůJméno, příjmení, funkce v organizaci, e-mailová adresa, telefonní číslo. Pozn.: registrující si může zvolit, které kontaktní údaje budou zveřejněny
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou ukládány po dobu zařazení registrované služby v informačním systému sociální platformy na www.sosTanvaldsko.cz. Při vyřazení služby z IS jsou data smazána. Správce osobních údajů je povinen odstranit osobní údaje z informačního systému neprodleně po obdržení žádosti registrujícího o výmaz. 
Příjemci osobních údajů
Správce nepředává osobní údaje jiným příjemcům a jiným způsobem než prostřednictvím zveřejnění na webových stránkách IS ve veřejném katalogu.
Předání do zahraničíSprávce nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.
Práva subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení) Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných. Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení) Subjekt má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje. Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení) Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit pokud: (i) jsou nepotřebné pro účely, pro které byly shromážděny (zpracovávány), (ii) subjekt odvolá souhlas se zpracováním, (iii) subjekt vznese námitku proti zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Právo na omezení zpracování (čl. 18 obecného nařízení) Právo na omezení zpracování může subjekt údajů uplatnit pokud: (i) popírá přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) osobní údaje již správce nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) vznesl námitku proti zpracování dle čl. 21, odst. 1. Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení) Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.
Automatizované rozhodování, včetně profilováníSprávce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.